ࡱ> 1 !"#$%.'()*+,-2/03456Root Entry Fp @TSummaryInformation( DocumentSummaryInformation8 xWordDocument-4 Oh+'0  , 8 DPX`hlenovo Normal.dotms47@@jT@>o M#<WPS Office_10.8.0.6501_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPXt| MicrosoftL#* (\dlKSOProductBuildVer2052-10.8.0.65010Table&Data WpsCustomData P$ KSKS-4 <$ l ?$h: #c DNT^eHh T^eHh yv TyYm_le8nLNf[b[8nuN'`[W0WY ^SQ[T^TLr0WS/f&T[hQT^Ǒ-NBlvĉCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJ     " $ & ( * , . ǽ{qh_UKA8CJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ. 0 4 6 8 B D F H J L N P T V X ^ ` b d f h Ǿ{rh_VLB8CJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJh j l p r t ~ Ǿ|ri_VMC9CJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ ǽ{rh^TKB; OJQJ^JCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ  " $ OJQJ^JOJQJo(^JOJQJo(^JOJQJo(^JOJQJo(^JOJQJo(^JOJQJ^J>*OJQJo(^J OJQJ^JOJQJo(^J LRXhnTdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$If dhG$WDh`h dha$$G$dhG$ p\dha$$G$UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$IfFfdha$$G$UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$If v\dha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$IfFfdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$If$$If:V TT44l44l04f4ִ; a^$,6  Ff$$If:V TT44l44l04f4ִ; a^$,6  Ff$$If:V TT44l44l04f4ִ; a^$,6  Ff$$If:V TT44l44l04f4ִ; a^$,6  Ff$$If:V TT44l44l04f4ִ; a^$,6  Ff$$If:V TT44l44l04f4ִ; a^$,6  Ff $$If:V TT44l44l04f4ִ; a^$,6  Ff $$If:V TT44l44l04f4ִ; a^$,6  Ff $$If:V TT4    $ vbdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$IfFfdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$If$ & ( * . 0 2 4 8 up\dha$$G$UD]$IfFfdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$If8 D F H J N P R T {a\Ffdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$IfT X ` b d f j l n gMdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifn p t |bdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$IfFf vbdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$IfFf dha$$G$WD>`>UD]$If p\dha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$Ifdha$$G$UD]$IfFf dha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$If jdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$IfFfdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$WD>`>UD]$Ifdha$$G$UD]$If&/777777777wwwwwwwww770007?77770707777777777777777777777777777777777777777078I7776607777777777<066667777777777777777777777777777777777777777770766 0@P`p6(66 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pN@Ncke a$$1$$CJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfhOA>0 ybl;N Char1CJ^JaJ5\.OQ.0u W[&{ CJ^JaJ )@a 0ux^J.Oq.0u w W[&{ CJ^JaJ2O2(0u w Char CJ^JaJ2O20ybleW[ W[&{ CJ^JaJ,'@,0ybl_(u CJ^JaJ2O2*0u Char CJ^JaJ8O8,0 yblFhe,g Char CJ^JaJ6O60 Footer CharCJKH<O<-0 ybl;N CharCJ^JaJ5\4O40u w Char1 CJ^JaJ8O80ybl;N W[&{CJ^JaJ5\&U@&0c>*^J4O!40yblFhe,g W[&{ CJ^JaJ4O140u Char1 CJ^JaJO01Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char$dhG$H$TORT0Char Char1 Char%CJ OJPJ^JaJ 5\Ob0(Char Char1 Char Char Char Char Char Char&CJ OJPJ^JaJ 5\:@r:0ybleW['a$$CJ^JaJKHV@V0u w'(a$$G$&dP 9r CJ^JaJKHP^@P0nf(Qz))a$$1$d[$d\$CJOJQJaJD @D0u*a$$G$ 9r CJ^JaJKH0@0 RQk=+WD`6@60yblFhe,g,CJ^JaJKH2j@qr20ybl;N-CJaJ5\f@fQjB?/a?!@eC@K@n@Aj&AveBUD]DWFuFG\GcH2 I7IiJ=aKLbLO)OOv)PA*QSQ Rw~RSTS6TRT'U>U dU5fUnUV$X[Z{[)[F;[]E]$u]J^_&Y`Ba7Rapma0d9Hdf5fm?fQfHbfukg/h bhi+iginiuiZj6kUlPll;lmo>orX8r;sO~tZuzw}wxdxdxyAyz&z?z pz}#{(K|"}M}OmYl:=S_sE3bJW!Xc(ech0%2ykRG} YwS7']*Oi\+u<PgFU}#G+xsth]}$\6Kbt4^q'+|r&z9Sh1n<v0Nvpi+, V`OOe&e}gYc FG2Cr2$4Lg1x#4q3jy$.{$# ?K\PsSa[~;N;$/GP_Th,V[l_% KW{aO g t>B!JzY.Yd} ffqc|K V cvy7+KlLAj%+(mQ:F/ /zH;pZ .(K{jY2A` 5Ud]#p_&%>""`W^& 89Zv5@lpc5![cvq +(}g<R1{ Pc N&=KLT^R|gkr`2uV-4( z0( * 3 ?@